Josep-Maria Terricabras Esquerra Republicana de Catalunya Els Verds | Aliança Lliure Europea al Parlament Europeu

Sobirania a Europa: una idea en transformació / Sovereingnty in Europe: an idea in transformation

informes 22 febrer 2019

CATALÀ

Durant dècades, s’havia assumit que la sobirania era una idea en decadència. En els darrers temps, però, està revifant-se a partir de fenòmens com el Brexit i processos subestatals d’autodeterminació com els d’Escòcia o Catalunya, la crisi econòmica a Grècia i altres països de la ribera mediterrània, i la puixança dels populismes arreu d’Europa. Alguns d’aquests fenòmens estan relativament connectats amb el procés d’integració europea i la crisi que ara l’afecta. En un context així, descriure, analitzar i criticar vells i nous usos de la noció de sobirania sembla una labor pertinent, interessant i complexa. Els apartats inicials d’aquest treball pretenen copsar la idea de sobirania a partir d’una aproximació crítica a una comprensió tradicional de la mateixa (apartat 1), a partir de distingir-la d’altres nocions que li són properes (apartat 2) i a partir d’identificar diferents tipus de sobirania (apartat 3). Un cop fet això, l’informe hauria d’estar en una
millor posició per a abordar la qüestió de si la idea de sobirania està desapareixent del dret i la política internacionals i de la Unió Europea (apartats 4 i 5). Una vegada observat que la idea de sobirania encara és present, es presentaran diverses visions de la sobirania en el context de la Unió (apartat 6). El darrer apartat conté unes reflexions finals sobre el poder transformador de la sobirania.

Us el podeu descarregar clicant aquí.

 

ENGLISH

For decades, sovereignty was assumed to be a dying idea but it is reawakening, as witnessed by phenomena such as Brexit and self-determination processes at sub-State levels as in Scotland or Catalonia, the economic crisis in Greece and some other Mediterranean countries, and the rise of populisms across Europe. Some of these phenomena that nurture a renewed interest in sovereignty are somewhat connected to the European integration process and its crisis. In this context, describing, analysing and criticizing old and new uses of the notion of sovereignty seem a worthy, interesting and challenging undertaking.

The opening sections of this work attempt to grasp the idea of sovereignty by questioning a traditional understanding of it (section 1), by distinguishing it from other close notions (section 2) and by identifying different types of sovereignty (section 3). After that, this report should be in a better position to deal with the question of whether the idea of sovereignty is vanishing in international and EU law and politics (sections 4 and 5). Once shown that the idea of sovereignty is still present, distinct visions of sovereignty in the context of the EU are offered (section 6). Some closing remarks on the transformative power of sovereignty are made in the last section.

You can download it here.

_divendres, 22 febrer 2019 informes

Subscriu-te al meu butlletí

i assabenta’t de totes les últimes novetats des d’Europa

2018 © Tots els drets reservats · Avís legal · Política de privacitat
NEORG